Trang chủ

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXVII "Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông" (VNICT 2024) do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Nha Trang đồng tổ chức tại Nha Trang-Khánh Hòa vào các ngày 11-12 tháng 10 năm 2024, và có sự tham gia phối hợp của Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU). Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Chủ đề chính của hội thảo năm nay: Khoa học dữ liệu và ứng dụng.

Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo

Trí tuệ nhân tạo
Học máy
Xử lý, phân tích dữ liệu lớn
Khai phá dữ liệu
Xử lý ảnh và thực tại ảo
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Các hệ thống thông minh
An toàn thông tin
Công nghệ đa phương tiện và mô phỏng
Truyền thông và mạng máy tính
Tin-sinh học
Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa, các hệ thống nhúng
Cơ sở toán học cho tin học
Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo
 • Toàn văn báo cáo: 31/7/2024
 • Chấp nhận đăng kỷ yếu: 5/9/2024
 • Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 30/9/2024
 • Đăng ký tham dự: từ 31/8 - 30/9/2024


Mọi thông tin về hội thảo xin mời liên hệ

 • TS Ngô Hải Anh, Viện Công nghệ thông tin
 • TS Phạm Thị Thu Thúy, Trường Đại học Nha Trang


Các đơn vị tài trợ (tính đến thời điểm hiện tại)

 • Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
 • Viện Công nghệ thông tin
 • Trường Đại học Nha Trang
 • Học viện Khoa học và công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam)
 • Một số tổ chức và cá nhân khác


Kỷ yếu Hội thảo

Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo, có mã số ISBN). Một số bài xuất sắc sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), và các chuyên san tạp chí: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông), và Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin (Tạp chí An toàn thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ). Các bài được chọn đăng Kỷ yếu hoặc Tạp chí phải được ít nhất một tác giả trình bày slide tại hội thảo.

Kỷ yếu có ISBN được xuất bản bởi NXB Khoa học Kỹ thuật (Bộ Khoa học & Công nghệ)
Các bài xuất sắc (tiếng Anh/tiếng Việt) được chọn sẽ đăng trên Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông), và vẫn báo cáo slide tại hội thảo.
Các bài xuất sắc (tiếng Anh/tiếng Việt) được chọn sẽ đăng trên Chuyên san Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin (Tạp chí An toàn thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ), và vẫn báo cáo slide tại hội thảo.

Đăng ký đại biểu

Hội nghị phí: 1.000.000 VNĐ (tác giả có bài báo cáo), 500.000 VNĐ (đại biểu chỉ tham dự không báo cáo).